Menu

polityka prywatności

Postanowienia wstępne

Celem Polityki prywatności jest poinformowanie naszych klientów oraz podmioty współpracujące o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych, w tym wyjaśnienie zasady oraz celów pozyskiwania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Kto przetwarza dane osobowe
Administrator danych osobowych:
Dane osobowe, w tym dane, które przekazują klienci w związku z korzystaniem z usług strony internetowej napmagazine.pl są przetwarzane przez Nap Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-008) przy ul. Dynamicznej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233111, NIP 5242540889, REGON 140113649, kapitał zakładowy 150.000 zł, która jest Administratorem tych danych w rozumieniu RODO.
Kontakt:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected] – klienci salonów stacjonarnych NAP oraz podmioty współpracujące, a także pod numerem telefonu: (+48) 22 894 69 02
Jakie dane osobowe są przetwarzane

W związku z korzystaniem ze serwisu napmagazine.pl oraz realizowanych w nim usług mogą być przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W związku z korzystaniem z usług oferowanych w ramach napmagazine.pl, dodatkowo mogą być przetwarzane takie dane jak:

– adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii – w związku z przeglądaniem treści na stronie napmagazine.pl;

– zadanie pytania poprzez formularz kontaktowy, zapisanie się do newslettera.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Przeglądanie treści w serwisie internetowym napmagazine.pl

Jeżeli klient przegląda treści w serwisie internetowym napmagazine.pl, jego dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, mogą być przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z naszego serwisu:

– w celu udostępniana zamieszczonych tam treści oraz formularza zapisania się do newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi oferowanych produktów i usług;

– w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw;


– w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym i ułatwić klientowi korzystanie z serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania odbiorcy informacji dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów (cele marketingowe).


Ponadto aktywność klienta w serwisie internetowym napmagazine.pl, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Informacje zebrane w logach są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Administratora oraz w celach technicznych. Dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa serwisu internetowego i jego poprawnego funkcjonowania.

Korzystanie z formularza kontaktowego w serwisie internetowym napmagazine.pl

Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego, aby zadać nam pytanie, jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi jego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli przyjąć i obsłużyć zapytania.
Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

– w celu ustalenia nadawcy oraz obsługi jego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (obsługi zapytania); w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta;

– w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

Newsletter (marketing bezpośredni)

Jeżeli klient chce zapisać się do newslettera, jest proszony o podanie danych niezbędnych do obsługi newslettera i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody uniemożliwi nam przesyłanie klientowi informacji handlowej, w tym informacji o intersujących go produktach, promocjach i ofertach specjalnych.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

– w celu przedstawiania klientowi treści marketingowych – informacji handlowej dotyczącej produktów oferowanych przez NAP, w tym o pojawiających się nowościach, ciekawych promocjach i ofertach specjalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, gdyż przetwarzanie związane jest ze zgodą udzieloną przez klienta na przekazywanie takich treści na wskazany adres poczty elektronicznej (marketing bezpośredni);

– w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży (cele marketingowe);

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie przysługujących mu praw, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem profilowania

W celu realizowania działań marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. W takim przypadku przetwarzanie obejmuje również profilowanie, polegające na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w ramach którego Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak profilowania wywołującego wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającego.

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem profilowania realizowane jest w celach marketingowych, aby przedstawiać Ci informację o oferowanych treściach i produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, a także podnosić satysfakcję Klientów z oferowanych produktów oraz usług udostępnianych w serwisie internetowym. Podstawą przetwarzania z użyciem profilowania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania treści marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, a przez to zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie, że serwis internetowy napmagazine.pl wykorzystuje pliki cookies. Akceptacja następuje poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, wciśnięcie przycisku „Akceptuję” lub pozostanie w serwisie internetowym, po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Akceptacja może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Komu przekazujemy dane osobowe
Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom, które wspomagają nas w prowadzeniu serwisu internetowego napmagazine.pl (w wysyłaniu wiadomości e-mail w celu kontaktu z naszymi klientami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych)), w tym realizującym usługi hostingowe dla Administratora, podmiotom prowadzącym działania reklamowe (kampanie marketingowe), operatorom płatności, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną Administratora lub przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”. Po tym okresie dane osobowe klienta poddane zostaną nieodwracalnemu usunięciu lub zniszczeniu na zasadach określonych w RODO.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane:

– przez okres korzystania przez klienta z konta w serwisie internetowym napmagazine.pl, aż do momentu jego skasowania na jego żądanie lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

– przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

– do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przesyłanie newslettera lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego;

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez NAP. Dane osobowe podmiotu współpracującego, podane w umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, z uwzględnieniem okresu przechowywania tych danych wymaganego przepisami o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
Klientom oraz podmiotom współpracującym przysługują określone uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator przekaże jej informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane oraz planowanym okresie ich przechowywania i terminie ich usunięcia. W ramach realizacji powyższego prawa Administrator przekaże kopię dotyczących Ciebie, przetwarzanych danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych osobowych.
W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
Prawo do usunięcia danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane przez Administratora.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, (w tym przypadku konieczność wycofania zgody) oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
Prawo do przenoszenia danych osobowych.
W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dostarczone przez tą osobę, jej dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt. Dane osobowe mogą być również przesłanie innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

– w celach marketingowych. Klient może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

– w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

W przypadku klientów serwisu Internetowego napmagazine.pl, wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dynamiczna 10 (03-008 Warszawa); poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected]

Wniosek powinien możliwie precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcesz skorzystać, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe). Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Twojego żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z której został wysłany wniosek, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, lub na konto Klienta, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w ten sposób, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, wedle własnego uznania.
Jeżeli osoba ta chce wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, może to zrobić w następujący sposób:

– wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres [email protected];

– kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zasady bezpieczeństwa

Nap Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

– poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,


– uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

– adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

– dokładne i aktualne,

– nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,

– przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

– bezpiecznie przechowywane,

– nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

– korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

– korzystaniu ze strony napcontract.com wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

– jeśli jednak korzystasz ze strony napcontract.com za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

Informacje techniczne
Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

Podczas korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego mapmagazine.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu napmagazine.pl, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych serwisu internetowego napmagazine.pl, co umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego napmagazine.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

– Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu internetowego napmagazine.pl oraz nawigowanie po serwisie. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z serwisu jest niemożliwe;

– Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z serwisu;

– Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

– Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google), z których korzystasz.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w serwisie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Postanowienia końcowe
Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej napmagazine.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych oraz ich przepisy wykonawcze.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 października 2022 r.